Liên hệ với Valhalla Inn

Mọi thông tin xin mời liên hệ với Valhalla Inn

Ông Mach Van Binh Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị

Số 18 đường Valhalla Inn
(Đường 447 và Burnhamthorpe Road)
Toronto, Ontario M9B IS9
Điện thoại: (416) 209-2091 Fax: (416) 209-8704
E-mail: reservations@valhalla-inn.com
Trang web: www.valhalla-inn.com

Chi nhánh tại Thành Phố Thanh Hóa

Số 0924 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: 0373920493